Search
Close this search box.

קהילתיות

בחלוץ – המדרשה באורנים אנו פועלים לחיזוק הקהילתיות בחברה הישראלית ומעודדים יצירת מפגש אנושי, ערבות הדדית, תרבות ושפה משותפת.

החיים הקהילתיים מציעים תשובה לאתגרי הניכור והבדידות בחיים המודרניים, עירוניים וכפריים כאחד. הקהילה מאפשרת לאדם לחוות ולבטא שותפות ואחריות כלפי אחרים בקהילה ומחוץ לה.

אנו פועלים לבנות מרחבי שייכות וזהות שיהוו תשתית לחיי תרבות, חינוך ועשייה לטובת שינוי חברתי; לחבר יחידים לקבוצות, קבוצות לקהילות, ואת אלו לרשת ארצית בעלת שליחות וערכים משותפים.

אנו שואפים לפתח תודעת “ציבור מאורגן”, שיודע לעבוד מול המוסדות המוניציפליים ומול המדינה וליצור רשתות מקומיות וארציות, אשר יפעלו למימוש מדיניות ציבורית תומכת.

כארגון אנו מקיימים מספר תכניות במטרה להגשים משימה זו. אנו יוזמים ומקימים קהילות ומלווים אותן בצמיחתן, מנהלים רשת קהילות ומכשירים מנהיגות ומנהיגי קהילות.

שם פרטי*
שם משפחה*
דוא"ל*
דילוג לתוכן