Search
Close this search box.

התנועה הבוגרת

תנועת חיים לבוגרי התכניות החינוכיות של החלוץ-המדרשה

התנועה הבוגרת

תנועת חיים לבוגרי התכניות החינוכיות של החלוץ-המדרשה

תנועת הבוגרים

התנועה הבוגרת הינה תנועה של בוגרי תוכניות החלוץ, שותפיהם וחבריהם, ומהווה הגשמה של התהליך החינוכי בתוכניות. התנועה הוקמה באופן עצמאי על ידי בוגרי התכניות וכמסגרת אוטונומית לפעילות אקטיביסטית, תרבותית, קהילתית ועוד.

התנועה הבוגרת הינה תנועת חיים דמוקרטית והומניסטית, השואפת לכונן את מדינת ישראל כחברת מופת – מדינת רווחה שוויונית, ציונית, דמוקרטית ויהודית; חברת מופת שוחרת שלום, פעלתנית ויוזמת, המונעת מתוך שותפות, סולידריות וערבות הדדית. אנו פועלים במנעד רחב של מרחבי עשייה ציבורית וחברתית בחברה הישראלית.

התנועה מהווה בית רעיוני ואידאולוגי, מארגן ומצמיח למגוון קהילות, קבוצות ויחידים, אשר יעצבו במשותף את אורחות חייהם, בכלל חלקי הארץ ובמכלול היבטי החיים. היא פועלת בדמוקרטיה ובשותפות של כלל חבריה, דרך נציגות נבחרת, ומקדמת צמיחה רעיונית, תרבותית וקהילתית בקרב מעגלי חבריה ושותפיה.

שותפים
לתכנית

שם פרטי*
שם משפחה*
דוא"ל*
דילוג לתוכן